http://old.adal.com.pl

Poniższe dokumenty opisują ogólne warunki realizacji wszystkich umów Firmy ADAL Sp. z o.o., zawieranych z naszymi Partnerami - zarówno Dostawcami lub Podwykonawcami, jak i Klientami, kupującymi u nas urządzenia, instalacje bądź usługi.

Wszystkie umowy zawierane przez ADAL automatycznie podlegają wszystkim naszym "Ogólnym warunkom umów".

 

Ogólne warunki kontrahenta są uwzględniane tylko wtedy kiedy zostanie to potwierdzone na piśmie przez ADAL.

 

Ogólne Warunki Dostaw Instalacji

OWDI 140214-pl Ogolne Warunki Dostaw Instalacji                    pobierz pdf               pobierz word

1. Zakres obowiązywania

1.1. Dla wszystkich dostaw towarów i usług ..........                                                             czytaj wiecej .....

 

Obowiązki i Zadania Inwestora

OZI 131030-pl Obowiazki i Zadania Inwestora                    pobierz pdf               pobierz word

Inwestor musi wykonać lub zapewnić wykonanie ..........                                  czytaj więcej .....

 

Ogólne Warunki Gwarancji

OWG 130725-pl Ogolne Warunki Gwarancji                      pobierz pdf               pobierz word

ADAL gwarantuje, że zakupiony ..........                                                                   czytaj więcej .....

 

Regulamin Serwisu Instalacji

RSI 140309-pl Regulamin Serwisu Instalacji                    pobierz pdf               pobierz word

ADAL zobowiązuje się do świadczenia ..........                                                    czytaj więcej .....

 

Ogólne Warunki Zakupu

OWZ 140309-pl Ogolne Warunki Zakupu                    pobierz pdf               pobierz word

1. Postanowienia ogólne

1.1. Nabywca (ADAL) nabywa wszystkie towary ..........                                  czytaj więcej .....

 

OWDI 140214-pl Ogolne Warunki Dostaw Instalacji

1. Zakres obowiązywania

1.1. Dla wszystkich dostaw towarów i usług (przedmiotów dostawy) z programu instalacje i systemy procesowe pomiędzy Dostawcą i Nabywcą obowiązują wyłącznie niniejsze OWDI. Odmienne warunki obowiązują tylko wtedy, gdy Dostawca wyraził na to swoją zgodę na piśmie.

1.2. Niniejsze OWDI obowiązują też tak samo dla umów dodatkowych (rozszerzających) i dla dostaw części zamiennych bez konieczności powoływania się na nie.

1.3. Wszelkie zmiany OWDI wymagają formy pisemnej.

1.4. W sprawach nieuregulowanych w OWDI mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

1.5. Jeżeli z mocy prawa lub na podstawie umowy poszczególne części OWDI zostaną wyłączone lub zmienione to nie narusza to pozostałych punktów.

2. Oferta i potwierdzenie zamówienia

2.1. Wszystkie oferty Dostawcy mają ważność 30 dni chyba, że w ofercie zapisano inaczej.

2.2. Umowy uważa się za prawnie obowiązujące po ich pisemnym potwierdzeniu przez Dostawcę.

3. Zakres dostaw, prawa autorskie, uczciwa konkurencja

3.1. Zakres dostaw określa umowa podpisana przez Nabywcę i Dostawcę. Jeżeli nie ma takiej umowy, obowiązujące jest potwierdzenie zamówienia przez Dostawcę.

3.2. Dane podawane w katalogach, prospektach i ogólnej dokumentacji technicznej są wiążące jedynie wtedy, jeżeli umowa się do nich odwołuje.

3.3. Jeśli nie zostało ustalone inaczej, wszystkie koszty ustawienia, montażu i uruchomienia przedmiotu dostawy, pokrywa Nabywca.

3.4. Dostawca zastrzega sobie prawo własności oraz prawo autorskie do wszystkich dokumentów umowy takich jak projekty, rysunki, obliczenia i wstępne kalkulacje kosztów. Dokumenty nie mogą być bez zgody Dostawcy powielane i udostępniane osobom trzecim. Wszelkie prawa wynikające z patentów, wzorów użytkowych itd. należą wyłącznie do Dostawcy, również wtedy, gdy nie zostały jeszcze zgłoszone. Kopiowanie produktów Dostawcy jest dozwolone tylko za jego pisemną zgodą.

3.5. Jeżeli w zakresie dostawy jest software, Nabywca ma niewyłączne prawo do korzystania z niego wraz z dokumentacją, ale tylko w ramach dostarczonego przedmiotu dostawy.

3.6. Dostawca ma prawo umieszczać na przedmiocie dostawy informacje umożliwiające stronom trzecim identyfikację i kontakt z Dostawcą bez pośrednictwa Nabywcy.

3.7. Dostawca ma prawo sporządzać dokumentację fotograficzną z montażu, uruchomienia i użytkowania przedmiotu dostawy dla celów dokumentacyjnych i reklamowych.

3.8. Dostawca ma prawo używać nazwy Nabywcy wraz z adresem i logo oraz sporządzonej dokumentacji fotograficznej na użytek działań marketingowych (listy referencyjne, reklama, itp.).

3.9. Strony zobowiązują się do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów, w tym do niezatrudniania pracowników drugiej strony w ciągu 5 lat od zakończenia współpracy.

4. Ceny i warunki płatności

4.1. Wszystkie ceny, jeżeli inaczej nie podano, wyrażone są w EUR. Są one cenami netto, z zakładu Dostawcy, nie obejmują ceny opakowania. Dla dostaw na terenie Polski, ceny wyrażone w EUR przeliczane są na PLN po średnim kursie NBP w dniu wystawienia faktury.

4.2. Ceny nie zawierają podatku VAT, który należy dodać w wysokości określonej odpowiednimi przepisami.

4.3. Jeżeli nie ma innych ustaleń, faktury są płatne w ciągu 14 dni od daty ich wystawienia, bez żadnych potrąceń.

4.4. Prace rozliczane według nakładu czasu rozlicza się w okresach tygodniowych. Nakład czasu dokumentowany jest  w rejestrach przepracowanych godzin. Jeżeli uzgodniono cenę ryczałtową, to wszystkie dodatkowe prace wykonywane na specjalne życzenie Nabywcy, a leżące poza zakresem umowy rozliczane będą według nakładu czasu.  Jeżeli nie ma innych uzgodnień, to do rozliczeń według nakładu czasu  obowiązują stawki godzinowe z cennika Dostawcy.

4.5. Przy pracach wykonywanych poza granicami Polski, wszystkie przypadające na Dostawcę lub jego pracowników podatki, cła lub inne publiczne opłaty zagraniczne obciążają Nabywcę.

4.6. Jeżeli Nabywca nie dotrzyma terminu płatności, winien bez wezwania zapłacić odsetki, począwszy od daty terminu płatności do dnia zapłaty, w wysokości odsetek ustawowych.

5. Terminy dla dostaw i usług

5.1. Obowiązują obustronnie pisemnie uzgodnione terminy. Jeżeli nie ma takich uzgodnień obowiązujące jest pisemne potwierdzenie zamówienia przez Dostawcę. Dotrzymanie terminów przez Dostawcę zakłada terminowe dostarczenie przez Nabywcę wszelakich potrzebnych dokumentów, wymaganych zezwoleń, jak również dotrzymania uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań. Jeżeli te warunki nie zostaną dotrzymane terminy odpowiednio do tego ulegną przesunięciu.

5.2. Termin dostawy został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem przedmiot dostawy opuścił zakład Dostawcy lub zostało wysłane powiadomienie o gotowości do wysyłki lub, jeśli prace służące odbiorowi, w przypadku przewidzianego rozruchu próbnego, są gotowe do jego wykonania.

5.3. Dostawy częściowe są dopuszczalne. Żadne dostawy ani prace na rzecz klientów zalegających z płatnościami nie są realizowane.

6. Przeniesienie ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy, ubezpieczenie, opakowanie

6.1. Ryzyko przechodzi na Nabywcę najpóźniej z chwilą rozpoczęcia załadunku elementów przedmiotu dostawy w zakładzie Dostawcy. Dotyczy to również dostaw częściowych oraz sytuacji, w której Dostawca przejął inne świadczenia takie jak np. ustawienie, montaż, uruchomienie itp. Wysyłka odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy.

6.2. Jeżeli wysyłka opóźnia się z powodów niezależnych od Dostawcy, ryzyko przechodzi na Nabywcę z dniem zgłoszenia gotowości do dostawy.

6.3. Dostawa może być ubezpieczona na życzenie i koszt Nabywcy. Jeżeli takie ubezpieczenie zostało zawarte należy zawiadomić Dostawcę natychmiast po nastąpieniu szkody transportowej.

6.4. Towar pakowany jest w standardowe opakowania Dostawcy. Dostawca jest upoważniony, wedle swojego uznania, do wyboru specjalnego opakowania w przypadkach, gdy uzna to za stosowne. Wszelkie koszty opakowania ponosi Nabywca.

7. Ustawienie, montaż i uruchomienie

7.1. Jeżeli przedmiot dostawy nie może po dostarczeniu być niezwłocznie ustawiony i zmontowany, Nabywca jest odpowiedzialny za jego prawidłowe składowanie zgodnie z wytycznymi Dostawcy.

7.2. Ustawienie, montaż i uruchomienie przedmiotu dostawy winny być przeprowadzone tylko siłami fachowymi, zgodnie z wytycznymi Dostawcy i właściwymi normami technicznymi.

7.3. Uruchomienie może nastąpić tylko przez uznanych przez Dostawcę techników zgodnie z jego zaleceniami. Technicy mają prawo do odmowy uruchomienia przedmiotu dostawy, jeżeli stworzone przez Nabywcę warunki nie zapewniają jego bezpiecznej eksploatacji. Nabywca ponosi w takim przypadku koszty opóźnienia uruchomienia.

7.4. Z ustawienia, montażu, uruchomienia i przekazania przedmiotu dostawy należy sporządzić protokoły podpisane przez Nabywcę i Dostawcę.

7.5. Rozpoczęcie pracy na przedmiocie dostawy jest równoznaczne z podpisaniem protokołu odbioru.

8. Gwarancja i rękojmia

8.1. Gwarancja jakości dostawy musi być przez Dostawcę wyraźnie udzielona na piśmie. Podstawą gwarancji nie są dane zawarte w katalogach, dokumentacji ofertowej i innych drukach, jak również w ogólnych materiałach reklamowych.

8.2. Okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy, z wyłączeniem elementów handlowych, dla których obowiązuje okres gwarancji producenta. Czas gwarancji i rękojmi liczy się od przejścia ryzyka na Nabywcę. Jeżeli w zakres dostawy wchodzi ustawienie, montaż i uruchomienie przedmiotu dostawy wtedy czas gwarancji liczy się od ich zakończenia (sporządzenie protokołu), ale wynosi nie więcej niż 18 miesięcy od daty dostawy.

8.3. Gwarancja nie obejmuje części szybkozużywających się, których zużycie wynika z normalnej eksploatacji.

8.4. Nabywca powinien starannie sprawdzić przedmiot dostawy niezwłocznie po dostawie i ewentualne reklamacje zgłosić Dostawcy w formie pisemnej, a Dostawca powinien wadliwe elementy nieodpłatnie naprawić lub, według własnego uznania, dostarczyć nowe.

8.5. W przypadku stwierdzenia niesprawności bądź niewłaściwego działania urządzenia w okresie gwarancji Nabywca powinien zgłosić Dostawcy reklamację w formie pisemnej, a Dostawca, po uznaniu reklamacji, powinien wadliwe elementy nieodpłatnie naprawić lub, według własnego uznania, dostarczyć nowe.

8.6. Wymienione wadliwe elementy Nabywca powinien, według decyzji Dostawcy, odesłać Dostawcy lub zatrzymać w celu oględzin i kontroli.

8.7. Nabywca powinien dać Dostawcy czas i możliwość do usunięcia wad. Jeżeli tego odmówi Dostawca jest zwolniony z odpowiedzialności.

8.8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach: nieodpowiednie lub nieprawidłowe użytkowanie, wadliwy montaż lub uruchomienie przez Nabywcę lub osoby trzecie, błędne lub niedbałe użytkowanie - w szczególności nadmierne obciążenie, nieodpowiednie materiały eksploatacyjne, nieuzgodnione z Dostawcą naprawy przez Nabywcę lub osoby trzecie, źle wykonane prace budowlane, nieodpowiedni  grunt, chemiczne, elektrochemiczne lub elektryczne oddziaływania, jeżeli Dostawca za nie nie odpowiada, niedotrzymywania zobowiązań płatniczych przez Nabywcę.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku użycia materiałów lub zastosowania rozwiązań narzuconych przez Nabywcę oraz źle wykonanych przez Nabywcę prac.

Jeżeli na życzenie Nabywcy, po podpisaniu umowy, zakres dostawy lub świadczeń zostanie zmieniony i przez to jakość lub zdatność przedmiotu dostawy pogorszy się, to roszczenia Nabywcy z tytułu wad zostają wykluczone w takim stopniu, w jakim to pogorszenie zależne było od życzeń Nabywcy.

8.9. Dostawca nie ponosi dodatkowych wydatków w szczególności kosztów transportu, dojazdu, pracy i materiałów wynikłych stąd, że przedmiot dostawy został skierowany na inne miejsce przeznaczenia niż było to wcześniej uzgodnione.

9. Odpowiedzialność

9.1. Nabywca ma prawo do żądania kary umownej z tytułu zwłoki w dostawie z winy Dostawcy w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy roboczy dzień zwłoki.

9.2. Nabywca ma prawo do żądania kary umownej z tytułu zwłoki w usunięciu wady z winy Dostawcy w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy roboczy dzień opóźnienia.

9.3. Łączna wartość kar nie może przekroczyć 5,0% wartości umowy.

9.4. Wykluczone są roszczenia Nabywcy z tytułu odpowiedzialności za szkody i poniesione wydatki z powodu wszystkich naruszeń obowiązków wynikających z umowy i niedozwolonych działań, a w szczególności za następstwa szkód łącznie z utratą zysków.

10. Zastrzeżenie własności

10.1. Dostarczony przedmiot dostawy pozostaje własnością Dostawcy do czasu spełnienia przez Nabywcę wszystkich wynikających z umowy zobowiązań w części proporcjonalnej do niewypełnionych zobowiązań.

10.2. W czasie trwania zastrzeżenia Nabywca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ubezpieczenia przedmiotu dostawy.

10.3. Zastawienie lub przewłaszczenie zastrzeżonych elementów przedmiotu dostawy przez Nabywcę jest niedopuszczalne.

10.4. Przy opóźnieniach płatności przez Nabywcę, Dostawca jest uprawniony, po bezowocnym upływie dodatkowego, wyznaczonego na spłatę terminu, do odstąpienia od umowy i zabrania elementów przedmiotu dostawy, a Nabywca jest zobowiązany do ich wydania.

10.5. W przypadku zabrania/odbioru przedmiotu dostawy lub jego elementów przez Dostawcę, zgodnie z pkt.10.4, wszelkie uiszczone przez Nabywcę należności nie podlegają zwrotowi i traktowane są jako zapłata za postawienie przedmiotu dostawy do dyspozycji Nabywcy zgodnie z umową.

11. Dostawca jest uprawniony do wstępu na instalację dla pokazania jej nowym Inwestorom.

12. Właściwość sądowa i stosowane prawo

12.1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszych OWDI jest sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

12.2. Stosunki prawne z Nabywcami podlegają wyłącznie prawu polskiemu.

 

OZI 131030-pl Obowiązki i Zadania Inwestora

Inwestor musi wykonać lub zapewnić wykonanie prac i dostaw wg poniższej specyfikacji, chyba że są one wymienione w Ofercie Technicznej lub w Ofercie Handlowej jako objęte zakresem dostawy:

1. Przekazanie Dostawcy w formacie dwg, natychmiast po podpisaniu kontraktu, dokumentacji pomieszczenia przeznaczonego na malarnię z zaznaczeniem wszelkich znajdujących się w nim przeszkód.

2. Uzyskanie niezbędnych zezwoleń na budowę i eksploatację malarni.

3. Wykonanie projektów i wytycznych dla robót budowlano-instalacyjnych.

4. Wykonanie projektu branżowego wentylacji ogólnej hali ze szczególnym uwzględnieniem bilansu powietrza i ciepła. Temperatura max na hali <35ºC.

5. Wykonanie fundamentów, ewentualnych wykopów, ścianek działowych pomiędzy poszczególnymi gniazdami/urządzeniami dla rozdzielenia obszarów pracy, kanałów ściekowych, wykładzin posadzki itp. wg zatwierdzonego projektu.

6. Wymagana płaskość podłogi w obszarze montażu wynosi max +- 1cm.\

7. Wymagana przewodząca podłoga w obszarze gniazda malowania.

8. Wykonanie instalacji oświetleniowej hali i stanowisk roboczych.

9. Dostawa mediów do poszczególnych urządzeń:

9.1. Doprowadzenie wody technologicznej – zimnej.

9.2. Doprowadzenie gorącej wody do grzania kąpieli w procesie mycia. Piec grzewczy, pompę cyrkulacyjną w obiegu pierwotnym, orurowanie między kotłem i wymiennikiem wraz z zaworem 3-drogowym mieszającym dostarcza Inwestor.

9.3. Doprowadzenie wody DEMI.

9.4. Doprowadzenie wody chłodzącej.

9.5. Wykonanie instalacji wypompowywania ścieków wraz z pompą.

9.6. Doprowadzenie zasilania do szaf sterowniczych urządzeń 230/400 Volt, 50Hz.

9.7. Doprowadzenie sprężonego powietrza do punktów pneumatycznych ustalonych w projekcie o ciśnieniu 6 bar, odolejonego i pozbawionego wilgoci.

9.8. Doprowadzenie paliwa - oleju opałowego/gazu. Uruchomienie palników musi zrobić firma specjalistyczna na zlecenie Inwestora. Regulacja palników musi być przeprowadzona po rozpoczęciu produkcji.

10. Zaprojektowanie, uzyskanie odpowiednich zezwoleń i wykonanie instalacji obróbki ścieków i odpadów stałych.

11. Wykonanie kanałów wentylacyjnych powyżej przyłączy na urządzeniach oraz kominów i przejść dachowych.

12. Zaprojektowanie, uzyskanie odpowiednich zezwoleń i wykonanie instalacji oczyszczania wyrzucanego do środowiska powietrza (oparów i dymów).

13. Doprowadzenie świeżego powietrza do palników i pomieszczenia malarni dla skompensowania wyrzucanego powietrza i spalin.

14. Dostarczenie automatycznej instalacji gaśniczej dla kabiny, cyklonu/bloku filtrów (jeśli wymagana na mocy lokalnych przepisów).

15. Wykonanie uziemienia urządzeń z zachowaniem obowiązujących przepisów o budowie i eksploatacji malarni konwencjonalnych i elektrostatycznych.

16. Wykonanie pomiarów zerowania i uziemienia urządzeń.

17. Zaplanowanie i zorganizowanie laboratorium oraz zakup koniecznego wyposażenia laboratoryjnego.

18. Dostarczenie wyposażenia technologicznego i oprzyrządowania jak pojemniki do składowania i transportu części, regały, wózki, stoły, zawieszki technologiczne itp. oraz dokumentacji na ich wykonanie.

19. Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych wszelkiego rodzaju (farby ciekłe i/lub proszkowe, chemikalia, smary, oleje, materiały uszczelniające itd. itp.) oraz detali niezbędnych do uruchomienia instalacji.

20. Dostarczenie elementów wizualnych z zakresu bhp, planszy informacyjno-ostrzegawczych itp.

21. Rozładunek z kontrolą zgodności ilości opakowań i uszkodzeń transportowych, dostarczenie urządzeń na miejsce montażu (w hali) oraz magazynowanie dostarczonych urządzeń.

22. Zapewnienie urządzeń do rozładunku i montażu, podnośników, dźwigów/suwnic i środków transportu, drabin i podestów montażowych oraz ewentualnie niezbędnych ruchomych pomostów, pomocniczych narzędzi montażowych np. spawarki, gazy techniczne itd. itp.

23. Zapewnienie, na czas montażu i uruchomienia, zamykanego pomieszczenia na wartościowe narzędzia i przyrządy Dostawcy, dostępu do pomieszczeń socjalnych, dostępu do Internetu.

24. Zapewnienie pomocy, kooperacji, koordynacji w czasie montażu, rozruchu i testów odbiorowo-produkcyjnych poprzez wykwalifikowany i/lub pomocniczy personel Inwestora i wszelkiej pomocy wg specyfikacji kontraktowych i odpowiednio do bieżących potrzeb.

25. Zapewnienie wysyłki zwrotnej nie zużytych materiałów montażowych i narzędzi.

26. Zapewnienie wywozu opakowań i innych materiałów pozostałych po montażu.

27. Utworzenie i udostępnienie w okresie gwarancji dla instalacji z centralnym systemem sterowania połączenia Internetowego umożliwiającego zdalny dostęp do sterownika PLC.

OWG 130725-pl Ogólne Warunki Gwarancji

ADAL gwarantuje, że zakupiony i noszący jej nazwę Wyrób został wykonany i sprawdzony z pełną starannością, jest wolny od wad materiałowych oraz jakościowo dobry i w dniu sprzedaży dopuszczony do eksploatacji.

ADAL gwarantuje niezawodność Wyrobu przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty sprzedaży i/lub daty pierwszego uruchomienia, dokonanego przez Dostawcę na zlecenie Kupującego, ale nie dłużej niż 18 (osiemnaście) miesięcy od daty sprzedaży. Okres Gwarancji odnosi się do jednozmianowej pracy Wyrobu. Przy pracy dwuzmianowej okres Gwarancji wynosi odpowiednio 6 (sześć) i 9 (dziewięć) miesięcy.

ADAL zapewnia, przez okres gwarancyjny, prawidłową jakość i funkcjonowanie Wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi oraz zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych na poniższych zasadach:

1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady Wyrobu spowodowane wadliwymi częściami, materiałami lub wadami produkcyjnymi ujawnionymi w okresie gwarancyjnym. Przy kupnie należy sprawdzić zgodność numeru fabrycznego Wyrobu z kartą gwarancyjną, kompletacją Wyrobu i dowodem dostawy.

2. Wyrób może zostać uznany za wadliwy, jeśli w chwili sprzedaży nie spełnia funkcji określonych w warunkach technicznych udostępnionych przez ADAL, wada ta istniała w chwili nabycia wyrobu i/lub powstała z przyczyn tkwiących w Wyrobie, to jest wady ukrytej.

3. Do korzystania ze świadczeń gwarancyjnych uprawniony jest pierwotny nabywca Wyrobu (Kupujący), na którego wystawiona była faktura VAT.
4. Obsługę gwarancyjną świadczą wszystkie punkty handlowo-serwisowe wymienione w instrukcji obsługi Wyrobu.

5. W celu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych Kupujący winien zgłosić uszkodzenie do serwisu na piśmie za pomocą poczty, e-mail lub faksu.

6. Zgłoszenie wady winno zawierać:

6.1. Producenta, typ i numer seryjny Wyrobu, a w przypadku wady fizycznej części również numer katalogowy i seryjny tej części.

6.2. Opis wady.

6.3. Podpis osoby umocowanej do działania w imieniu Kupującego.

7. ADAL przystąpi do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki, w terminie nieprzekraczającym 48 godzin od dnia otrzymania zgłoszenia w dni robocze. ADAL gwarantuje usunięcie usterki lub niesprawności Wyrobu w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

8. ADAL nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu naprawy, niewłaściwą lub niepełną naprawę spowodowaną niepełnym lub wprowadzającym w błąd opisem usterki lub niestworzeniem przez Kupującego możliwości i niezapewnieniem dostatecznej ilości czasu, do podjęcia naprawy mającej szanse powodzenia.

9. ADAL zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ekspertyzy technicznej oraz naprawy, gdy uszkodzenie nie było objęte Gwarancją lub okazało się sprawne.

10. Przy reklamacji należy każdorazowo okazać kartę gwarancyjną. Do dokonywania wpisów w karcie gwarancyjnej upoważniony jest przedstawiciel ADAL. ADAL nie wystawia duplikatów karty gwarancyjnej.

11. Gwarancja nie obejmuje:

11.1. Wyrobu, co do którego została zawarta umowa sprzedaży, zamiany lub inna umowa przenosząca własność Wyrobu z Kupującego na osobę trzecią.

11.2. Wyrobu ze zniszczonymi lub nieczytelnymi numerami seryjnymi i/lub plombami.

11.3. Wyrobu, w które Kupujący lub inne osoby trzecie ingerowały w jakikolwiek sposób, w tym: przeprowadzały rekonfiguracje, zmiany konstrukcyjne, przeróbki, samodzielne naprawy sprzętu, nieautoryzowane zmiany w zainstalowanym oprogramowaniu lub doinstalowanie obcego oprogramowania.

11.4. Wyrobu, co do którego Kupujący nie wykonuje czynności obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których jest zobowiązany we własnym zakresie.

11.5. Materiałów eksploatacyjnych oraz części posiadających określony czas prawidłowego działania i podlegających naturalnemu zużyciu np. filtrów, dysz, uszczelnień. Szczegóły dotyczące części szybkozużywających się i warunków eksploatacji opisane są w instrukcji obsługi Wyrobu.

11.6. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych Wyrobu, uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego montażu, instalacji, konfiguracji, użytkowania lub innych działań sprzecznych z instrukcją obsługi, warunkami technicznymi Wyrobu lub zwyczajowymi zasadami postępowania z wyrobami danego rodzaju.

11.7. Uszkodzeń Wyrobu wynikłych z nieprawidłowego podłączenia do niego innych urządzeń, w szczególności w sposób sprzeczny z instrukcją obsługi lub parametrami Wyrobu, a także uszkodzeń wynikłych z wad (uszkodzeń, zakłóceń pracy) urządzeń prawidłowo podłączonych do Wyrobu.

11.8. Uszkodzeń powstałych z winy, niedbalstwa lub nieuzasadnionej niewiedzy Kupującego w tym przechowywania lub użytkowania Wyrobu w złych warunkach i/lub stosowania niewłaściwych lub nieoryginalnych, a także innych niż zalecane przez producenta lub ADAL materiałów eksploatacyjnych lub części zamiennych.

11.9. Wadliwego działania Wyrobu spowodowanego konfliktem lub niezgodnością pomiędzy programami zainstalowanymi na Wyrobie lub na sprzęcie, z którym Wyrób w sposób stały współpracuje zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

11.10. Uszkodzeń Wyrobu spowodowanych zdarzeniami losowymi, zalaniem, powodziami, pożarami, wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi klęskami żywiołowymi, nieprzewidzianymi wypadkami, niewłaściwym napięciem zasilania, wahaniami napięcia zasilania lub innymi czynnikami zewnętrznymi.

11.11. Wtórnych uszkodzeń, wynikających z użytkowania Wyrobu mimo dostrzeżenia pierwotnej wady, chyba, że ADAL został o niej powiadomiony i zlecił dalsze użytkowanie.

12. ADAL zastrzega sobie prawo wymiany wadliwego podzespołu na wolny od wad, niekoniecznie identyczny, jeśli tylko gwarantuje on sprawność i funkcjonalność wynikającą z przeznaczenia Wyrobu. ADAL wymieni Wyrób na wolny od wad, jeśli sześciokrotne naprawy tego samego elementu kompletacyjnego nie doprowadzą do sprawności eksploatacyjnej Wyrobu. Części, które zostały wymienione, stanowią własność ADAL.

13. Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas równy przerwie w użytkowaniu Wyrobu. Naprawiona lub wymieniona część Wyrobu podlega Gwarancji do końca terminu Gwarancji Wyrobu.

14. Gwarancja ogranicza się do naprawy lub wymiany Wyrobu. Wyłącza się rękojmię z tytułu wszelkich wad w sprzedawanych Wyrobach.

15. Uprawnienia z tytułu Gwarancji nie obejmują prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami Wyrobu. ADAL nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwy Wyrób, co nie wyłącza odpowiedzialności ADAL za produkt niebezpieczny.

16. ADAL nie odpowiada za niewykonanie zobowiązań określonych w Gwarancji, jeżeli ich niewykonanie wynika z okoliczności siły wyższej po stronie ADAL lub producenta. Siłą wyższą jest każde zdarzenie, znajdujące się poza kontrolą ADAL lub producenta, uniemożliwiające lub powodujące niezgodne z niniejszymi warunkami gwarancyjnymi wykonanie zobowiązań gwarancyjnych, które nie mogło być brane pod uwagę przez ADAL, działającą z zachowaniem zawodowej staranności, w chwili udzielenia Gwarancji.

17. ADAL zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług gwarancyjnych, jeśli ich wykonywanie groziłoby naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

18. ADAL zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług gwarancyjnych, jeśli Kupujący nie dotrzymuje zobowiązań płatniczych wobec ADAL.

RSI 140309-pl Regulamin Serwisu Instalacji

ADAL zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego instalacji na poniższych zasadach.

1. Postanowienie ogólne.

1.1. Pracownicy serwisu ADAL posiadają niezbędną wiedzę techniczną, dokumentację, sprzęt i wyposażenie do przeprowadzenia diagnostyki i/lub napraw. Czynności serwisowe wykonują z należytą starannością i z zachowaniem zasad BHP.

1.2. Pracownicy serwisu prowadzą diagnostykę, naprawy i przeglądy okresowe przemysłowych instalacji technologicznych, w tym linii malarskich, w miejscu instalacji urządzeń.

2. Zgłoszenie serwisowe.

2.1. Wszystkie usterki Zlecający winien zgłaszać do serwisu ADAL na piśmie za pomocą poczty - na adres firmy, e-mailem - na adres serwis@adal.eu lub faksem - na nr +48 22 767 34 04. 

2.2. Zgłoszenie winno zawierać:

2.2.1. Producenta, typ i numer seryjny wyrobu, a w przypadku wady fizycznej części również numer katalogowy i seryjny tej części,

2.2.2. Szczegółowy opis usterki,

2.2.3. Podpis osoby umocowanej do działania w imieniu Kupującego.

2.3. Czas reakcji w okresie gwarancyjnym:

2.3.1. Reakcja na zgłoszenie następuje bez zbędnej zwłoki, w terminie nieprzekraczającym 48 godzin dla zgłoszeń w dni robocze.

2.3.2. Usunięcie usterki lub niesprawności wyrobu następuje w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. Okres ten może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych. W takich przypadkach nowy termin naprawy jest każdorazowo uzgadniany ze Zlecającym.

2.4. Czas reakcji w okresie pogwarancyjnym:

2.4.1. Czas reakcji oraz termin od zgłoszenia do usunięcia usterki reguluje umowa dostawy urządzenia lub odpowiedni kontrakt serwisowy indywidualnie.

2.5. Prace serwisowe przeprowadzane są w dni robocze w godzinach 7:00-16:00. Urządzenia można również, wg oddzielnych uzgodnień, dostarczyć do siedziby ADAL lub jednego z punktów serwisowych.

2.6. Za moment zgłoszenia przyjmuje się:

2.6.1. Dla zgłoszeń w dni robocze w godzinach 7:00-15:00 – godzinę zgłoszenia,

2.6.2. Dla zgłoszeń w dni robocze po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy - godzinę 7:00 następnego dnia roboczego.

3. Serwis w siedzibie Zlecającego.

3.1. Serwis poprzedzony jest konsultacją telefoniczną, z bezpośrednim użytkownikiem urządzenia, w celu zdefiniowania rodzaju usterki, stanu urządzenia, wstępnej diagnostyki przeprowadzanej przez użytkownika, zakresu planowanych prac.

3.2. Realizując zgłoszenie serwisowe ADAL nie odpowiada za inne usterki ujawnione bądź powstałe podczas prowadzenia diagnostyki i/lub naprawy, a niezgłoszone w pierwotnym zgłoszeniu.  Ich usunięcie musi być przedmiotem odrębnego zgłoszenia lub stanowić rozszerzenie zakresu przyjętego zgłoszenia.

3.3. Zlecający zobowiązany jest do zapewnienia, w miejscu zainstalowania urządzenia, warunków do prowadzenia diagnostyki i naprawy, w szczególności dostępu do urządzenia i jego podzespołów oraz zapewnienia dostawy mediów i podstawowych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia diagnostyki i/lub naprawy.

3.4. W trakcie serwisu w okresie gwarancyjnym pracownik serwisu potwierdza zasadność zgłoszenia usterki. ADAL zastrzega sobie prawo obciążenia Zlecającego kosztami ekspertyzy technicznej oraz naprawy, gdy uszkodzenie nie było objęte gwarancją, powstało z winy użytkownika (np. przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi, uszkodzenie mechaniczne, przepięcie w sieci itd. itp.) lub okazało się sprawne.  Cennik prac serwisowych znajduje się na stronie www.adal.eu.

3.5. Przy reklamacji w okresie gwarancji należy każdorazowo żądać od Zlecającego okazania karty gwarancyjnej.

3.6. Po zakończeniu serwisu, Zlecający potwierdza jego wykonanie na druku Instrukcji Wyjazdowej przedstawionym przez pracownika serwisu. Instrukcja Wyjazdowa zawiera zakres prac koniecznych do wykonania podczas wizyty serwisowej w celu zdiagnozowania i/lub usunięcia usterki zgłoszonej przez Zlecającego. Przy naprawach gwarancyjnych serwis dokonuje odpowiednich wpisów w Karcie Gwarancyjnej.

3.7. Pracownik serwisu przekazuje sprawozdanie wraz z podpisaną przez Zlecającego Instrukcją Wyjazdową Kierownikowi Projektu. Kierownik Projektu, na tej podstawie, przesyła Zlecającemu potwierdzenie wykonania serwisu wraz informacjami dodatkowymi takimi jak zasadność zgłoszenia, opis stanu faktycznego, zalecenia, zestawienie kosztów, inne uwagi

3.7. ADAL nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu naprawy i/lub niewłaściwą lub niepełną naprawę spowodowane niepełnym lub wprowadzającym w błąd opisem usterki i/lub niestworzeniem przez Zlecającego możliwości i niezapewnieniem dostatecznej ilości czasu, do podjęcia naprawy mającej szanse powodzenia.

4. Postanowienia końcowe.

4.1. W przypadku konieczności naprawy części handlowej u producenta zastosowanie mają indywidualne uregulowania wynikające z charakteru usterki i proponowanego przez producenta sposobu naprawy. Serwis ADAL działa w takim przypadku w charakterze pośrednika i niezależnie rozlicza wykonaną przez siebie usługę. Naprawa u producenta rozliczana jest oddzielnie.

4.2. Podzespoły i części wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej stają się własnością ADAL a Zlecający jest zobowiązany zwrócić ją do ADAL.  W przypadku niezwrócenia wadliwej części, Zlecający zobowiązany jest pokryć koszty nowej części.

4.3. ADAL nie ponosi odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych, jeżeli działalność serwisu zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia.

4.4. Strony mogą odstąpić od w/w zasad i/lub je zmodyfikować wyłącznie w drodze indywidualnej umowy potwierdzonej na piśmie.

OWZ 140309-pl Ogólne Warunki Zakupu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Nabywca (ADAL) nabywa wszystkie towary i usługi wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszych OWZ. Odmienne od niniejszych warunki zakupu obowiązują tylko wtedy, gdy Nabywca wyraził na to swoją zgodę na piśmie lub gdy określił inne warunki w wystawionym do Dostawcy zamówieniu.

1.2. Wszelkie odstępstwa od niniejszych OWZ dla konkretnego zamówienia nie mogą być traktowane przez Dostawcę jako obowiązujące dla kolejnych zamówień.

1.3. Wszelkie zmiany OWZ wymagają formy pisemnej.

1.4. W przypadku sprzeczności między postanowieniami niniejszych OWZ a ogólnymi warunkami sprzedaży Dostawcy, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszych OWZ.

1.5. W sprawach nieuregulowanych w OWZ mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

1.6. Jeżeli z mocy prawa lub na podstawie umowy poszczególne części OWZ zostaną wyłączone to nie narusza to pozostałych punktów.

2. Warunki zawarcia umowy sprzedaży

2.1. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Nabywcę wystawionego przez Dostawcę pisemnego potwierdzenia zamówienia na warunkach zgodnych z zamówieniem i niniejszymi OWZ.

2.2. Jeżeli między Nabywcą i Dostawcą zawarta jest umowa ramowa, na dostawę towarów lub świadczenie usług, to niniejsze OWZ, jako załącznik do tej umowy, obowiązują dla wszystkich realizowanych w jej ramach zamówień.

2.3. Przystąpienie przez Dostawcę do wykonywania zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków zamówienia i niniejszych OWZ.

3. Zakres dostaw, prawa autorskie, ochrona własności

3.1. Zakres dostaw określa umowa podpisana przez Nabywcę i Dostawcę. Jeżeli nie ma takiej umowy, obowiązujące jest zamówienie Nabywcy potwierdzone przez Dostawcę.

3.3. Jeśli nie zostało ustalone inaczej, wszystkie koszty dostawy, ustawienia, montażu i uruchomienia towaru pokrywa Dostawca.

3.4. Wszelkie dane techniczne, konstrukcyjne, technologiczne, plany i projekty, przekazane Dostawcy przez Nabywcę w celu prawidłowego wykonania zamówienia, pozostają własnością Nabywcy a Dostawca nie ma prawa ich udostępniać, publikować, przekazywać bez pisemnej zgody Nabywcy.

3.5. Dostawca gwarantuje, że użytkowanie dostarczonych towarów nie stanowi naruszenia patentu, znaku towarowego, zastrzeżonego wzoru użytkowego, symbolu polskiego lub zagranicznego lub innych praw wynikających z tytułu własności przemysłowej i intelektualnej, a ponadto zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Nabywcy wskutek naruszenia tych praw.

3.8. Nabywca ma prawo używać nazwy Dostawcy wraz z adresem oraz sporządzonej dokumentacji fotograficznej na użytek działań marketingowych (listy referencyjne, reklama, itp.).

4. Cena i warunki płatności

4.1. Dla wzajemnych rozliczeń obowiązująca jest cena określona w zamówieniu Nabywcy potwierdzonym przez Dostawcę.

4.3. Dostawca przedstawi Nabywcy możliwości skorzystania przez niego z obniżek cen jakie zaistniały przez datą dostawy towaru lub zakończeniem realizacji usługi.

4.4. Wszystkie zaliczki wpłacone przez Nabywcę zaliczone będą na poczet zamówionych towarów lub usług.

4.2. Wszystkie faktury Dostawcy muszą zawierać dane niezbędne w świetle przepisów o podatku VAT. Ponadto muszą zawierać numer i datę zamówienia oraz datę wysłania towaru. Do faktur dołączone muszą być dane przewoźnika.

4.3. Płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę realizowane będą zgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu.

4.4. W przypadku sprzedaży towarów i usług wymagających z racji swego charakteru odbioru przez odbiorcę końcowego, Nabywca ma prawo zatrzymać 10% ceny aż do czasu tego odbioru.

4.5. Nabywca ma prawo do dokonywania potrąceń wierzytelności Dostawcy wymagalnych i bezspornych wobec Nabywcy.

5. Terminy dostaw

5.1. Obowiązują obustronnie pisemnie uzgodnione terminy. Dotrzymanie terminów przez Dostawcę jest konieczne dla prawidłowego zrealizowania zamówienia.

5.2. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli towar został dostarczony przed jego upływem do wskazanego w zamówieniu miejsca lub usługi zostały wykonane przed jego upływem co zostało potwierdzone protokółem zdawczo-odbiorczym potwierdzonym przez Nabywcę.

5.3. Dostawy częściowe lub wcześniejsze w stosunku do zamówienia są dopuszczalne wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody Nabywcy. Zapłata za wcześniejsze dostawy będzie realizowana w terminie wymagalności zgodnym z zamówieniem.

5.4. Jeżeli Dostawca pozostaje w zwłoce z dostawą towaru lub realizacją usługi i nie może podać żadnego rozsądnego terminu realizacji, Nabywcy przysługuje prawo nabycia odpowiedniego towaru na wolnym rynku na koszt Dostawcy.

6. Przeniesienie ryzyka utraty lub uszkodzenia, tytuł własności, akceptacja towaru, pakowanie

6.1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Nabywcę z chwilą otrzymania towaru lub zrealizowania usługi w miejscu zgodnym z zamówieniem.

6.2. Tytuł własności przechodzi na Nabywcę po dostarczeniu towaru. W sytuacji, gdy przed dostawą, Nabywca uiścił na rzecz Dostawcy zaliczkę, zapłata ta powoduje przejście na Nabywcę prawa własności proporcjonalnie do jej wysokości nie powodując przejścia na Nabywcę ryzyka związanego z towarem/usługą. W takim przypadku Dostawca jest zobowiązany do oznaczenia towaru jako własności Nabywcy.

6.3. Przyjmuje się, że zamówienie na dostawę towaru zostało zrealizowane po pozytywnym odbiorze towaru przy dostawie (ilościowym, jakościowym i funkcjonalnym) i przy jednoczesnym przekazaniu przez Dostawcę wymaganych certyfikatów, instrukcji obsługi i serwisowania, listy części zamiennych, kart gwarancyjnych i innych dokumentów wyspecyfikowanych w zamówieniu Nabywcy.

6.4. O fakcie odmowy przyjęcia towaru Nabywca powiadomi Dostawcę z podaniem przyczyny bez zbędnej zwłoki. W ciągu 3 dni Dostawca ustosunkuje się do decyzji Nabywcy. Towary nie przyjęte przez Nabywcę, o ile strony nie postanowią inaczej, zostaną w ciągu 7 dni odebrane przez Dostawcę, a w ich miejsce zostaną dostarczone towary wolne od wad. Wszelkie poniesione koszty ponosi Dostawca.

6.5. Przyjmuje się, że zamówienie na usługi zostało zrealizowane po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego ich zakończenie i prawidłowe wykonanie. Nabywca zobowiązuje się przystąpić do odbioru usług w terminie do 7 dni od zgłoszenia gotowości przez Dostawcę. Dostawca zobowiązuję się usunąć na swój koszt wszystkie usterki i niezgodności z zamówieniem.

6.6. Towar powinien być zapakowany w sposób odpowiedni do rodzaju transportu. Dostawca odpowiada za ewentualna utratę lub uszkodzenie towaru wynikające w całości lub części niewłaściwym opakowaniem. Dostawca oznaczy towar zgodnie z zamówieniem i/lub instrukcjami Nabywcy. Nie ma żadnych dodatkowych opłat za opakowania, dostawę, ekspres, o ile w zamówieniu nie jest powiedziane inaczej.

7. Anulowanie zamówienia

Nabywca ma prawo anulować zamówienie albo odstąpić w całości lub części od zawartej umowy powiadamiając Dostawcę na piśmie i bez dodatkowego wzywania go do wykonania zobowiązania w następujących przypadkach:

7.1. Zgłoszenia przez Dostawcę upadłości, likwidacji jak też zaprzestania prowadzenia dalszej działalności.

7.2.  Dokonania przez Dostawcę podziału przedsiębiorstwa, połączenia z innym przedsiębiorstwem lub jego zbycia.

7.3. Nie wywiązywania się przez Dostawcę z któregokolwiek z zobowiązań wynikających z warunków zamówienia bądź niniejszych OWZ.

8. Gwarancja i rękojmia

8.1. Dostawca gwarantuje, że dostarczane towary są zgodne z wszystkimi warunkami określonymi zamówieniem lub ich funkcjami oraz są nowe, starannie wykonane, sprawdzone i wolne od wszelkich wad projektowych, materiałowych i wykonawczych.

8.2. Dostawca potwierdza, że towary spełniają wymogi bezpieczeństwa, odpowiadają wszelkim specyfikacjom i normom określonym w zamówieniu i obowiązującym przepisom, jak też są dopuszczone do obrotu na obszarze gdzie mają być zastosowane.

8.3. Gwarancja jakości dostawy musi być przez Dostawcę udzielona na piśmie.

8.4. Czas gwarancji i rękojmi liczy się od przejścia ryzyka na Nabywcę. Jeżeli w zakres dostawy wchodzi ustawienie, montaż i uruchomienie przedmiotu dostawy wtedy czas gwarancji liczy się od ich zakończenia (sporządzenie protokołu).

9. Odpowiedzialność Dostawcy

9.1. W ramach wzajemnych kontaktów handlowych Nabywca traktuje Dostawcę jako jednostke specjalistyczną, w pełni przygotowaną do realizacji celów i zadań wynikajacych z zawartej umowy. Występując w tej roli Dostawca w pełni odpowiada za wszelkie wady, w tym ukryte, dostarczanych towarów i usług.

9.2. Dostawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia na kwotę i na warunkach ubezpieczajacych od wszelkich ryzyk i odpowiedzialności wynikajacych z zamówień Nabywcy.

9.3. Dostawca nie ma prawa zrzec się przysługujących mu praw i obowiązków z tytułu sprzedaży towarów i usług, na warunkach zamówienia Nabywcy i niniejszych OWZ, bez pisemnej zgody Nabywcy.

9.4. Nabywca ma prawo do żądania kary umownej z tytułu zwłoki dostawie towaru lub usługi z winy Dostawcy w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy roboczy dzień opóźnienia. Łączna wartość kar nie może przekroczyć 5,0% wartości umowy.

9.5. Nabywca ma prawo do żądania kary umownej z tytułu zwłoki w usunięciu wady z winy Dostawcy w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy roboczy dzień opóźnienia.

10. Właściwość sądu i prawa

10.1. Każda umowa sprzedaży lub czynność prawna dokonana pomiędzy Dostawcą a Nabywcą w ramach niniejszych OWZ podlega prawu polskiemu.

10.2. W przypadku dokonywania zakupów w obrębie  międzynarodowym, do których stosuje się przepisy prawa międzynarodowego, Dostawca i Nabywca wyrażają zgodę na wyłączenie ich stosowania wobec zawieranych przez siebie umów w takim zakresie w jakim przepisy te w ich brzmieniu wyłączają stosowanie lub pozostają w sprzeczności z niniejszymi OWZ.

10.3. Wszelkie spory wynikłe z zakupu towarów lub usług rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla miejsca siedziby Nabywcy.